fbpx
PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens MIJNVOETBALTALENT.NL.

Gegevens privacy is van groot belang voor MijnVoetbalTalent.nl en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid waarin staat hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd. 

Wie is de controleur van uw persoonlijke gegevens? 

MIJNVOETBALTALENT.NL is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

Waar slaan we uw gegevens op? 

De gegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt in een land buiten de EER. Elke dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Voor overdrachten buiten de EER zal MIJNVOETBALTALENT.NL standaardcontractbepalingen en -schilden gebruiken als waarborgen voor landen zonder adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens delen buiten de EER in het geval van een internationale transfer. MIJNVOETBALTALENT.NL doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is en niet verloren gaat, wordt gebruikt of wordt geopend door een onbevoegde partij. 

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen MIJNVOETBALTALENT.NL. We geven, verkopen of ruilen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derden buiten de MIJNVOETBALTALENT.NL. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om u onze diensten te leveren in overeenstemming met uw goedkeuring. Autorisatie wordt gevraagd en is in lijn met de diensten van en het contract met MIJNVOETBALTALENT.NL

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen uw “persoonlijke gegevens” verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Dit kan zijn:

 • Identiteitsgegevens zoals naam, paspoort, DOB en afbeeldingen.
 • Demografische gegevens zoals voorkeuren en interesses.
 • Contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer.
 • Technische gegevens zoals IP-adres, inloggegevens, browsertype, locatie, statistische of demografische gegevens.
 • Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens, inclusief uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingmateriaal van ons en / of onze derde partijen of andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken of aanbiedingen.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via: Directe interacties met u en als u uw identiteits- en contactgegevens verstrekt door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins aan MIJNVOETBALTALENT.NL of door formulieren in te vullen (op papier of elektronisch) ). Dit omvat gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van MIJNVOETBALTALENT.NL (of die van onze leveranciers / klanten / derden).

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens in feite om onze diensten uit te voeren en met u een contract af te sluiten. Ons doel is om onze diensten te verbeteren en inzicht te krijgen in de manier waarop u onze s diensten  ervaart en om uw behoeften beter te begrijpen om u een betere service te bieden. We zullen de gegevens alleen gebruiken als de wet dit toestaat, dus als MIJNVOETBALTALENT.NL moet presteren volgens het overeengekomen contract met u, of wanneer MIJNVOETBALTALENT.NL uw gegevens moet gebruiken voor legitieme belangen of om te voldoen aan enige wettelijke of regelgevende verplichting. 

 

Wat is de wettelijke reden voor verwerking? 

Voor elk specifiek proces van persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, zullen we u informeren of het verstrekken van persoonlijke gegevens wettelijk is vereist of vereist om een ​​contract aan te gaan en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als u ervoor kiest dit niet te doen. 

 

Wat zijn uw rechten? 

 • Recht op toegang: u hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met MIJNVOETBALTALENT.NL en wij zullen u via e-mail uw persoonlijke gegevens verstrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid: wanneer MIJNVOETBALTALENT.NL uw persoonsgegevens verwerkt, met geautomatiseerde middelen op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een ​​kopie van uw gegevens aan u of aan een andere partij te laten overdragen. Dit omvat alleen de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als de informatie onjuist is, inclusief het recht om onvolledige persoonlijke gegevens te laten aanvullen. • Klachtrecht: u heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingszaken. Neem eerst contact op met MIJNVOETBALTALENT.NL. 

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor MIJNVOETBALTALENT.NL ze heeft verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten. Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) zeven jaar bewaren nadat ze niet langer klant zijn voor belastingdoeleinden en voor contractuele claims.

 

Recht op beperking: 

U hebt het recht om MIJNVOETBALTALENT.NL te verzoeken het proces van uw persoonlijke gegevens te beperken onder de volgende omstandigheden:

 • Als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van het legitieme belang van MIJNVOETBALTALENT.NL, zal MIJNVOETBALTALENT.NL alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van het legitieme belang.
 • Als u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet MIJNVOETBALTALENT.NL alle verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
 • Als de verwerking onrechtmatig is, kunt u bezwaar maken tegen het wissen van persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Als MIJNVOETBALTALENT.NL de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar het vereist is door u om juridische claims te verdedigen.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom kunt u altijd mailen naar info@MijnVoetbalTalent.nl om uw verzoeken met betrekking tot uw hierboven genoemde rechten te behandelen.

 

Neem contact op:

Als u eerder met ons hebt ingestemd met uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of te e-mailen via info@MijnVoetbalTalent.nl.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

U kunt details opvragen over persoonlijke informatie die we over u bewaren onder de vereisten van de AVG. Als je een kopie wilt van de informatie die over U wordt bewaard, mail dan naar info@MijnVoetbalTalent.nl.

 

Updates van onze privacyverklaring:

Mogelijk moeten we onze privacyverklaring bijwerken. De nieuwste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.